Vi använder cookies för att förbättra användarerfarenheten och för att samla in användarstatistik. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du användningen av kakor. Läs mer.

x

Allmänna användningsvillkor för Evenemang.utinaturen.fi-webbtjänst

Uppdaterad 4.12.2018

Beskrivning av webbtjänsten

Evenemang.utinaturen.fi-tjänsten (nedan Tjänsten) produceras och upprätthålls av Forststyrelsen (FO-nummer: 0116726-7). Tjänsten består av innehåll som producerats av Forststyrelsen och dess kunder (senare Användare), såsom händelsebeskrivningar samt andra texter och bilder (senare Innehåll).

Användaren förbinder sig att använda Tjänsten i enlighet med dessa användningsvillkor, lag och god sed. Tjänsten är avgiftsfri för användaren.

Alla uppgifter i Tjänsten publiceras endast i informationssyfte och ska inte behandlas som juridisk, affärsmässig eller liknande rådgivning. Forststyrelsen ansvarar inte för de i Tjänsten presenterade uppgifternas lämplighet för Användarens behov eller för resultaten av åtgärder som vidtagits utifrån dessa uppgifter.

Dessa användarvillkor gäller både oregistrerade Användare av Tjänsten och registrerade Användare. Användaren av Tjänsten godkänner dessa användningsvillkor som bindande vid användning av Tjänsten oberoende om Användaren registrerar sig eller inte.

Nyttjanderätt till det material som publiceras i Tjänsten

Tjänsten får användas endast för privata, icke-kommersiella ändamål. Användaren får inte utnyttja Tjänsten eller delar av den på något annat sätt utan Forststyrelsens skriftliga tillstånd.

Användaren bibehåller rättigheterna till Innehåll som han/hon laddat upp till Tjänsten, men Forststyrelsen har rätt att visa Innehåll som publicerats för offentlig distribution i tjänsten inom Tjänsten samt i Forststyrelsens andra webbtjänster (såsom Utinaturen.fi, Utflyktskarta.fi och Metsa.fi) utan separat tillstånd från den Användare som laddat upp Innehållet ifall denna person registrerat sig på den sociala webbtjänsten eller på annat sätt gett tillstånd att använda Innehållet. I detta fall nämns Användarens namn eller användarnamn inte nödvändigtvis i samband med bilden. Forststyrelsen har inte utan Användarens skriftliga medgivande rätt att utnyttja Användarens offentliga bilder till exempel som specifika reklambilder. Användningen av bilder för sådana ändamål avtalas alltid separat med Användaren.

Forststyrelsen kan i specifikt definierade fall be om att publicera en Användares bilder inklusive upphovsrätt i till exempel en tredjeparts media. I dessa fall ingår en anteckning om undantagsregeln i till exempel beskrivningen på Tjänstens tävlingssida eller annat Innehåll som visas i samband med uppladdning av Innehåll.

Användarrättigheter och skyldigheter

Uppladdning av Innehåll i Tjänsten förutsätter avgiftsfri registrering. Endast visning av Innehåll tillåts även för oregistrerade Användare. Vid registrering på Tjänsten är Användaren skyldig att ange korrekta användaruppgifter såsom sitt riktiga för- och efternamn. Det finns dock inställningar genom vilka Användaren kan välja att visa endast användarnamnet för andra användare. Användarnamnet kan väljas fritt så länge det inte redan används av någon annan. Användarens lösenord är personligt.

Användaren ansvarar för att förvara sitt användarnamn och lösenord på ett säkert sätt så att uppgifterna inte hamnar i fel händer. Ifall Användarens användarnamn och lösenord kommit bort eller om Användaren misstänker att hans/hennes lösenord kommit till en tredje parts vetskap, bör han/hon genast meddela Forststyrelsen om detta genom att fylla i Tjänstens responsblankett. Om Användaren så önskar kan han/hon få nya ersättande användarnamn och lösenord.

Användaren är alltid personligt ansvarig för all användning av Tjänsten som skett genom hans/hennes användarnamn och lösenord. Användaren ansvarar också för allt Innehåll som han/hon skickat till Tjänsten. Användaren är i synnerhet ansvarig för att det Innehåll som Användaren publicerat inte strider mot en tredje parts upphovsrätt, varumärkesrätt eller annan immaterialrätt och att det inte strider mot lagen eller god sed på annat sätt. Användaren ansvarar för att han/hon har rätt att överlåta materialet till Forststyrelsen för publicering. Användaren ansvarar för ersättnings- eller andra krav för otillåtet material som rättsinnehavare eller annan tredje part framför. Uppladdning av till exempel ett foto till Tjänsten förutsätter bland annat alltid medgivande av fotografen och de personer som förekommer på bilden.

Användaren förbinder sig att använda Tjänsten i enlighet med lagar, andra bestämmelser och god sed. Innehåll som skickas till eller lagras i Tjänsten får inte vara pornografiskt eller morallöst, förmedla felaktig information eller vara brottsligt, rasistiskt el. dyl. Tjänsten får inte heller användas för förvaring av automatiserad dataöverföring (t.ex. övervakningskameror).

Tjänsten får inte användas i ett område, där områdets lagar och/eller föreskrifter förbjuder användning av Tjänsten. Användaren är skyldig att fullt ersätta skador och kostnader, som orsakats av verksamhet som strider mot dessa användarvillkor eller av försummande av användarvillkorens bestämmelser.

Tjänsten kan innehålla material som är skyddat av upphovsrätt, varumärkesrätt eller annan immaterialrätt. Tjänsten är skyddad av upphovsrätt enligt gällande finska lagar om upphovsrätt. Användaren har inte utan rättsinnehavarens uttryckliga skriftliga tillåtelse rätt att distribuera, publicera, kopiera, göra tillgänglig för allmänheten eller kommersiellt exploatera material som andra Användare skickat till Tjänsten utom i sådana speciella fall där lagstiftningen tillåter detta.

Användaren kan länka till Tjänstens alla innehållssidor och ingångssida utan separat tillstånd, men bör då alltid nämna källan. Det är tillåtet att länka till enskilda bilder och videor i Tjänsten inom ramen för lagen om upphovsrätt. Tjänsteleverantören har rätt att begränsa externa länkar av bl.a. trafik- och belastningsskäl.

Användaren ansvarar på egen bekostnad för anskaffning och underhåll av hårdvara, programvara och dataförbindelse som användningen av Tjänsten förutsätter samt för andra kostnader som användningen av Tjänsten medför. Användaren ansvarar på egen bekostnad för att hårdvara, programvara och dataförbindelse är kompatibla med Tjänsten. Användaren är medveten om att onlinemiljöer och onlinetjänster inte är helt datasäkra. Användaren är själv ansvarig för att sköta datasäkerheten för sitt eget datasystem på ett ändamålsenligt sätt.

Användaren har rätt att avlägsna sin profil från Tjänsten genom att kontakta Tjänstens administratör. Nyttjanderätten till Innehåll som Användaren laddat upp till Tjänsten tillfaller dock fortfarande Forststyrelsen.

Forststyrelsens rättigheter och skyldigheter

Tjänstens nyttjanderätt och alla övriga rättigheter tillfaller Forststyrelsen. Forststyrelsen har rätt att när som helst ändra Tjänsten, dess Innehåll och ändamål, tillgänglighet och krav på hårdvara som användningen förutsätter. Forststyrelsen har även rätt att när som helst sluta producera Tjänsten.

Innehåll skickas till Tjänsten av Användaren och ansvaret för skickat Innehåll tillfaller Användaren. Forststyrelsen ansvarar inte på något sätt för bilder som Användaren skickat till Tjänsten, för bildernas äkthet eller för om Användaren har rätt att distribuera bilder eller för andra frågor i anknytning till bilderna. Det samma gäller alla andra uppgifter som Användaren skickat till eller distribuerat inom Tjänsten. Forststyrelsen har rätt att publicera det material som Användaren skickat till Tjänsten i dess hela form eller delvis. Forststyrelsen betalar inget arvode eller annan ersättning för publicering. Forststyrelsen förbinder sig inte att bevara material som Användaren skickat till Tjänsten.

Forststyrelsen ansvarar inte för uppgifter som Användaren fått av tredje parter genom Tjänsten eller för upphovsrätten av sådana uppgifter eller uppgifter som strider mot god sed eller mot lagen.

Forststyrelsen har rätt att bearbeta Material som Användaren laddat upp i Tjänsten. Användaren godkänner att originalbilder som laddas upp till Tjänsten automatiskt förminskas till fastställd storlek. Originalbilderna som Användaren laddat upp lagras inte. Forststyrelsen har efter övervägande rätt, men inte skyldighet, att när som helst utan att fråga eller separat meddela Användaren avlägsna Innehåll som anses olämpligt från Tjänsten samt förhindra användningen av Tjänsten ifall det finns skäl att misstänka att Tjänsten används för spridning av ovan nämnt icke tillåtet material eller att Tjänsten på annat sätt används i strid med god sed eller lagen.

Forststyrelsen har enligt lagen rätt att överlåta olagligt Innehåll eller Innehåll som strider mot användarvillkoren till behörig myndighet. Forststyrelsen har rätt att utestänga en Användare som angett felaktiga användaruppgifter eller som på annat sätt handlat mot dessa användarvillkor, mot lagen eller god sed från Tjänsten och utan att höra Användaren blockera dennes tillgång till Tjänsten. Forststyrelsen har även rätt att själv ändra Användarens lösenord eller kräva att Användaren själv gör det i fall där Forststyrelsen misstänker att Användarens lösenord inte längre är tillförlitligt eller att det hamnat i fel händer.

Forststyrelsen har rätt att behandla Användarens personuppgifter enligt personuppgiftslagen eller annan lagstiftning samt på det sätt som beskrivs närmare i registerbeskrivningen. Forststyrelsen har rätt att skicka information om sin verksamhet i form av ett elektroniskt nyhetsbrev till Användare som registrerat sig på Tjänsten. Användaren kan dock alltid avbeställa nyhetsbrevet genom att klicka på avbeställningslänken i nyhetsbrevets nedre kant.

Forststyrelsen har rätt att behandla användarens personuppgifter enligt personuppgiftslagen och övriga lagar samt på sätt som beskrivs noggrannare i registerbeskrivningen.

Forststyrelsen har rätt att avlägsna ett användarnamn som inte använts på över sex månader. Forststyrelsen har också rätt att ändra Användarens användarnamn och lösenord ifall de orsakar motstridigheter eller överlappningar i Forststyrelsens datasystem.

Forststyrelsen ansvarar inte för synpunkter eller åsikter som framförs på Tjänstens diskussionsforum eller andra dylika spalter.

Användning av Cookies

I Evenemang.utinaturen.fi-webbtjänsten används kakor dels i samband med webbtjänstens funktioner, dels för att mäta och skapa statistik över användningen av webbtjänsten. Om användaren vill kan han eller hon via webbläsarens inställningar hindra mottagning av kakor eller radera kakor som sparats i webbläsaren. Det kan emellertid orsaka brister i webbtjänstens funktion.

Upprätthållande av tjänsten och skadeståndsskyldighet

Forststyrelsen strävar efter att upprätthålla så felfri och högklassig information som möjligt på sin Tjänst, men kan inte garantera att sidorna eller Innehållet är felfria. Forststyrelsen har rätt att förbättra och ändra Tjänstens Innehåll och uppbyggnad.

Forststyrelsen ansvarar inte för att tjänsten är fortlöpande tillgänglig och garanterar inte att tjänsten fungerar utan avbrott eller felfritt. Forststyrelsen ansvarar inte för eventuella direkta eller indirekta skador som drabbar Användaren på grund av felaktigt, bristfälligt eller flertydigt Innehåll, tekniska fel eller underhållsarbete.

Forststyrelsen ansvarar inte för tekniska problem eller avbrott som orsakas av underhålls- eller installationsåtgärder på Tjänsten eller för av dessa orsaker förändrat eller försvunnet material inom Tjänsten eller utanför den eller för problem, störningar eller avbrott i överföring av information som beror på tredje part.

Forststyrelsen är inte skyldig att ersätta Användaren för eventuella skador som användningen av Tjänsten orsakar.

Material som producerats av andra

Forststyrelsen ansvarar inte på något sätt för innehåll eller verksamhet i andra webbtjänster som är tillgängliga via Tjänsten. Genom att förflytta sig till länkade sidor godkänner Användaren att sidorna inte längre kontrolleras av Forststyrelsen och att Forststyrelsen inte har några möjligheter att påverka deras innehåll. Att en extern länk ingår i Tjänsten innebär inte att Forststyrelsen på något sätt skulle göra reklam för sidorna eller tjänsterna i fråga.

Överföring av rättigheter och skyldigheter

Användaren har inte rätt att överföra nyttjanderätten av Tjänsten till en tredje part utan skriftligt medgivande från Forststyrelsen. Forststyrelsen har rätt att överföra Tjänsten och dess administration samt därtill anknutna ansvar och skyldigheter inom Forststyrelsekoncernen.

Tillämplig lag och lösning av konflikter

På användningen av tjänsten och tolkningen av användarvillkoren tillämpas Finlands lag. Konflikter som baserar sig på dessa användarvillkor eller på Tjänsten som dessa villkor avser strävas efter att i första hand lösas genom förhandlingar mellan parterna. Ifall detta inte lyckas löses konflikterna i Vanda tingsrätt som första instans.

Ikraftträdande och ändringar av användarvillkoren

Dessa användarvillkor träder i kraft från och med uppdateringstidpunkten (nederst på webbsidan) och gäller tills vidare. Forststyrelsen har rätt att ändra användarvillkoren, och de nya användarvillkoren träder i kraft vid den tidpunkt då de publiceras i webbtjänsten. Användaren informeras om ändringar i användarvillkoren på webbsidor i anknytning till Tjänsten.

Läs också dataskyddsbeskrivningen.